Behandlingsforløb

Efter modtagelse af henvisning indkaldes patienten til en udredningssamtale hos psykolog indenfor 30 dage, hvor patientens PTSD-symptomer og øvrige belastninger undersøges og afdækkes nærmere.

Når udredningssamtalen viser, at patienten tilhører målgruppen for behandling, iværksættes behandlingen.

Behandlingen starter med forsamtaler/forundersøgelser ved de øvrige faggrupper.

Behandlingen varetages af psykolog, fysioterapeut, sygeplejerske, psykiater og socialkonsulent. Herudover tilbydes samtaler med psykiatrisk speciallæge efter behov.

Behandlingen suppleres efter behov med relevante terapeutiske gruppeforløb og hvis relevant med inddragelse af den pågældendes pårørende. Den tværfaglige behandlingsplan justeres løbende og i samarbejde med patienten.

Ved afslutningen af behandlingsforløbet udarbejdes en epikrise, som tilsendes den praktiserende læge.

 

Behandlingsmålsætning:

Behandlingen sigter efter at afhjælpe følgevirkningerne efter de traumatiske oplevelser, herunder at den enkelte person i behandling:

  • får et bedre funktionsniveau og en bedre fungerende hverdag
  • får symptomlindring, større psykisk og socialt overskud og dermed større tilfredshed og trivsel i hverdagen
  • bliver selvhjulpen og kompetent i eget liv
  • bliver i stand til at klare sig selv og med overskud til familien og de nærmeste.

 

Pakkeforløb

Der er på regionsfunktionen for behandling af de voksne traumatiserede flygtninge indført pakkeforløb.

 

Formålet med pakkeforløb i psykiatrien er, at tilbyde ensartede behandlingsforløb af høj faglig kvalitet til patienter med samme psykiske sygdom og behandlingsbehov.

 

Du kan læse mere om pakkeforløbet her: Pakkeforløb for traumatiserede flygtninge